ทบทวนธรรมกับ เรื่องเล่าจากพุทธกาล

ทบทวนธรรมกับ เรื่องเล่าจากพุทธกาล ; น้อมพรฟ้า “กว่าจะเป็นพระอรหันต์…เอตทัคคะในพุทธกาล” ในวัยเรียนผู้เขียนอ่านหนังสือนิยายเป็นงานอดิเรก มีจินตนาการเสมือนอยู่ร่วมในเหตุการณ์ มีอารมณ์สุขทุกข์ร่วมไปกับตัวละคร จำได้ว่า บางตอนสุขก็อ่านไปอมยิ้มไป แต่บางตอนเศร้ามากก็อ่านไปน้ำตาไหลไป เก็บข้อคิดสอนใจจากการอ่านนิยายได้ว่าเพียงว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” และเราจะทำตามแบบคนดีในเรื่องซึ่งส่วนใหญ่ก็คือนางเอกพระเอกของเรื่อง นั่นคือประสบการณ์การอ่านนิยายชีวิตแบบโลกียะ ซึ่งตอนนั้นผู้เขียนยังไม่รู้จักคำว่า “โลกียะและโลกุตระ” เมื่อผ่านวัยเรียน มาสู่วัยทำงานผู้เขียนก็ไม่มีเวลาอ่านนิยาย

Continue reading

การล้างความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

บทคัดย่อ        การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยคุณภาพ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการล้างความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เก็บข้อมูลโดยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth–Interview) โดยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง ได้แก่ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศจำนวน 55 ท่าน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการศึกษาพบว่า จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ทุกท่านเรียนรู้ฝึกฝนร่วมกัน

Continue reading

วารสารวิชชาการ วิชาราม เล่ม 2 บรรณาธิการ แถลง

บรรณาธิการแถลง Editor’s note วารสารวิชาการวิชชาราม (VIJJARAM JOURNAL) จัดทำโดยสถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลการศึกษาวิจัยทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสุขภาวะของมวลมนุษยชาติด้วยพุทธธรรมะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแพทย์องค์รวมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งเปิดกว้างเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์การวิจัยที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลกทุกด้าน เช่นศาสนา สุขภาพ การศึกษาการเกษตร เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ กำหนดการเผยแพร่ราย 4 เดือน ปีละ 3

Continue reading

อธิศีลกับการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

อธิศีลกับการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม (Higher Morality and the consumption of food to adjust balance according to the principles of Buddhist Medicine) บทคัดย่อ การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ

Continue reading

เก็บข้อมูล : คู่มือการปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน

การวิจัยที่ 8 “คู่มือการปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน” อนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม (งานวิจัยที่ 7 )ที่ผ่านมา ทำให้ทีมวิจัยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการนำมาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในการวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้เพิ่มเนื้อหาในส่วนของวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน เพื่อให้สามารถนำไปเป็นคู่มือและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติและวิธีตรวจสอบความเป็นพระโสดาบันในตน จึงขอแรงบุญพี่น้องที่สะดวก และต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำคู่มือนี้ เพื่อร่วมกันเข็นกงล้อพระธรรมจักร สามารถกดตอบตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ อนุโมทนาบุญค่ะ การวิจัยเชิงสำรวจ เรื่องพระโสดาบัน (ฉบับปรับปรุง) สำรวจผลจากการปฏิบัติจริงของท่าน(สภาวะ)

Continue reading

วารสารวิชาการ วิชชาราม ฉบับที่ 2

วารสารวิชาการ วิชาราม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ ขนาดไฟด์ 7.4 mb จำนวน 99 หน้า วางจำหน่าย : ร้านค้าในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม Download

Continue reading

เก็บข้อมูล สำรวจความเป็นพระโสดาบันในตน

การวิจัยที่ 7 “สำรวจความเป็นพระโสดาบันในตน” เจริญธรรมค่ะ ทีมวิชาการวิชชาราม ได้ออกแบบสอบถามใหม่ เพื่อให้พี่น้องได้ตรวจสอบอริยคุณของตนเอง และวิเคราะห์วิจัยเพื่อเข็นกงล้อพระธรรมจักรร่วมกับพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ และอาจารย์หมอเขียว ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย ขอความกรุณาพี่น้องที่สะดวก สามารถตอบตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ อนุโมทนาบุญค่ะ *สิ้นสุดการเก็บข้อมูลชุดนี้ มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปสู่แบบสอบถามชุดใหม่ในงานวิจัย (คู่มือการปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน) ระยะเวลาเก็บข้อมูลที่ผ่านมา 11

Continue reading

620211 การประชุมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลสุขภาพวิถีธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลสุขภาพวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยนายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นประธานพร้อมด้วยคณะ ร่วมหารือ กับ ดร.ใจเพชร กล้าจน และทีมวิชาการแพทย์วิถีธรรม เพื่อจัดทำหลักสูตร

Continue reading

620207 เก็บข้อมูล การใช้น้ำปัสสาวะรักษาแผล

เรียนท่านที่มีประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะ และพี่น้อง พวธ. ทุกท่านค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีนักวิชาการถามหาวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้น้ำปัสสาวะกับการรักษาแผล ซึ่งตอนนี้ก็กำลังเก็บข้อมูลอยู่แต่เราเก็บประเด็นรวม ๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ตอนนี้คิดว่าน่าจะเก็บประเด็นนี้โดยเฉพาะ และจะสรุปผลการวิจัยในประเด็นนี้โดยด่วน จึงจะขอแรงบุญพี่น้องที่สะดวก เล่าประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะกับการดูแลแผลต่าง ๆ (แผลสด แผลเปื่อย แผลเบาหวาน) ค่ะโดยตอบข้อมูลดังนี้ค่ะ ชื่อ สกุล…. ชื่อเล่น….

Continue reading

620203 ข้อแนะนำและข้อควรรู้ การบ้านนักศึกษาวิชชาราม

เจริญธรรมสำนึกดี พี่น้องนักศึกษาวิชชารามทุกท่าน การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคนี้สมัยนี้ เพราะเป็นวิธีการเดียวที่จะเปิดใจคนในสังคมได้ ทำให้สังคมเข้ามาซึมซับธรรมะได้ เป็นการสืบสานพระศาสนาช่วยกันเข็นกงล้อพระธรรมจักรเพื่อช่วยมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง การศึกษาเพื่อมวลมนุษยชาติของสถาบันวิชชารามหลักสูตร จิตอาสาวิถีธรรมในช่วงท้ายของ ปีการศึกษา 2561 การเรียนการสอนและการสอบได้ดำเนินไปอย่างเข้มข้น ในค่ายพระไตรปิฎก รุ่นที่ 23 ชื่อรุ่น “ดับทุกข์ทั้งแผ่นดิน ด้วย อริยสัจ 4” ระหว่างวันที่

Continue reading