Category: บทความวิจัย

บทความวิจัยของสถาบันวิชชาราม ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่เป็นสาธารณะ

การล้างความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

บทคัดย่อ        การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยคุณภาพ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการล้างความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เก็บข้อมูลโดยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth–Interview) โดยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง ได้แก่ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศจำนวน 55 ท่าน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการศึกษาพบว่า จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ทุกท่านเรียนรู้ฝึกฝนร่วมกัน

Continue reading

อธิศีลกับการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

อธิศีลกับการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม (Higher Morality and the consumption of food to adjust balance according to the principles of Buddhist Medicine) บทคัดย่อ การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ

Continue reading