Author: Admin

วารสารวิชาการ วิชชาราม ฉบับที่ 2

วารสารวิชาการ วิชาราม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ ขนาดไฟด์ 7.4 mb จำนวน 99 หน้า วางจำหน่าย : ร้านค้าในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม Download

Continue reading

เก็บข้อมูล สำรวจความเป็นพระโสดาบันในตน

การวิจัยที่ 7 “สำรวจความเป็นพระโสดาบันในตน” เจริญธรรมค่ะ ทีมวิชาการวิชชาราม ได้ออกแบบสอบถามใหม่ เพื่อให้พี่น้องได้ตรวจสอบอริยคุณของตนเอง และวิเคราะห์วิจัยเพื่อเข็นกงล้อพระธรรมจักรร่วมกับพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ และอาจารย์หมอเขียว ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย ขอความกรุณาพี่น้องที่สะดวก สามารถตอบตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ อนุโมทนาบุญค่ะ *สิ้นสุดการเก็บข้อมูลชุดนี้ มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปสู่แบบสอบถามชุดใหม่ในงานวิจัย (คู่มือการปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน) ระยะเวลาเก็บข้อมูลที่ผ่านมา 11

Continue reading

620211 การประชุมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลสุขภาพวิถีธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลสุขภาพวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยนายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นประธานพร้อมด้วยคณะ ร่วมหารือ กับ ดร.ใจเพชร กล้าจน และทีมวิชาการแพทย์วิถีธรรม เพื่อจัดทำหลักสูตร

Continue reading

620207 เก็บข้อมูล การใช้น้ำปัสสาวะรักษาแผล

เรียนท่านที่มีประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะ และพี่น้อง พวธ. ทุกท่านค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีนักวิชาการถามหาวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้น้ำปัสสาวะกับการรักษาแผล ซึ่งตอนนี้ก็กำลังเก็บข้อมูลอยู่แต่เราเก็บประเด็นรวม ๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ตอนนี้คิดว่าน่าจะเก็บประเด็นนี้โดยเฉพาะ และจะสรุปผลการวิจัยในประเด็นนี้โดยด่วน จึงจะขอแรงบุญพี่น้องที่สะดวก เล่าประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะกับการดูแลแผลต่าง ๆ (แผลสด แผลเปื่อย แผลเบาหวาน) ค่ะโดยตอบข้อมูลดังนี้ค่ะ ชื่อ สกุล…. ชื่อเล่น….

Continue reading

620203 ข้อแนะนำและข้อควรรู้ การบ้านนักศึกษาวิชชาราม

เจริญธรรมสำนึกดี พี่น้องนักศึกษาวิชชารามทุกท่าน การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคนี้สมัยนี้ เพราะเป็นวิธีการเดียวที่จะเปิดใจคนในสังคมได้ ทำให้สังคมเข้ามาซึมซับธรรมะได้ เป็นการสืบสานพระศาสนาช่วยกันเข็นกงล้อพระธรรมจักรเพื่อช่วยมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง การศึกษาเพื่อมวลมนุษยชาติของสถาบันวิชชารามหลักสูตร จิตอาสาวิถีธรรมในช่วงท้ายของ ปีการศึกษา 2561 การเรียนการสอนและการสอบได้ดำเนินไปอย่างเข้มข้น ในค่ายพระไตรปิฎก รุ่นที่ 23 ชื่อรุ่น “ดับทุกข์ทั้งแผ่นดิน ด้วย อริยสัจ 4” ระหว่างวันที่

Continue reading

การบ้าน : สรุปค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒๓ ” ดับทุกข์ทั้งแผ่นดิน ด้วยอริยสัจ ๔”

โจทย์ : สาระธรรมที่ได้จากการฟังธรรม จากค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒๓ ” ดับทุกข์ทั้งแผ่นดิน ด้วยอริยสัจ ๔” การส่งการบ้าน : ส่งได้ที่ google form  (กดลิงก์) ขยายรายละเอียดการส่งการบ้าน : เมื่อนักศึกษาวิชชาราม กดเข้าไปตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านบน จะพบแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล

Continue reading

การบ้าน : ปลูกถั่ว

อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน) เล็งเห็นว่า เรายังไม่สามารถพึ่งตนในเรื่องถั่วไร้สารพิษได้ ยังต้องซื้อเขาเรื่อยมา จึงมีนโนบายให้นักศึกษาวิชชารามได้รวมพลังปลูกถั่วเพื่อการพึ่งตนเอง โดยเริ่มเรียนรู้จากการปลูกถั่วด้วยตนเอง อย่างน้อยคนละ 1 ต้น เพื่อเป็นพลังที่จะส่งเสริมให้เกิดการปลูกถั่วไร้สารพิษให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป โจทย์ : ปลูกถั่วอย่างน้อยคนละ 1 ต้น โดยเน้นไปทางถั่วให้โปรตีน

Continue reading

การบ้าน : การทำเพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture)

โจทย์ : ทำเพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture) หรือกสิกรรมยั่งยืน คนละ 1 กอง หรือทำรวมกลุ่มกับเพื่อน สามารถศึกษาการทำเพอร์มาคัลเจอร์ได้ที่เพจ “จุลินทรีย์และpermaculture พลังศีล” และกลุ่ม “แปลงเกษตรพอเพียงจิตอาสาหมอเขียว” หรือศึกษาเพิ่มเติมได้เองโดยค้นหาจาก google โดยพิมพ์คำว่า เพอร์มาคัลเจอร์ หรือ permaculture

Continue reading

การบ้าน : การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการบ้านชิ้นนี้เพิ่มเติมได้ที่ 620203 ข้อแนะนำและข้อควรรู้ การบ้านนักศึกษาวิชชาราม โจทย์ : แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดและลำดับโดยสังเขปดังนี้ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ชื่อทางธรรม (ถ้ามี) อายุ อาชีพเดิม อาชีพปัจจุบัน จบการศึกษาจาก… เหตุผลที่มาเป็นจิตอาสา จำนวนปีที่เป็นจิตอาสา ความประทับใจในการเป็นจิตอาสาหรือข้อมูลอื่น ๆ

Continue reading

การบ้าน : อริยสัจ 4

การบ้านอริยสัจ 4 เริ่มต้นตั้งแต่ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 22 รุ่น วิปัสสนา อุปาทานขันธ์ 5  ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร อ่านคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ 620203 ข้อแนะนำและข้อควรรู้ การบ้านนักศึกษาวิชชาราม โจทย์ : อธิบาย

Continue reading